ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОП РЧР 2014-2020 г.ще допринася активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

 

Общият размер на публичните финансови средства по програмата е 1,092 млрд. евро.

 

Общо: 1,092 млрд.
Приоритетна ос Подкрепа от ЕС и национално съфинансиране (евро)
ПО 1: Подобряване достъпа до заетост и качество на работни места  647,6 млн.
ПО 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 336,4млн.
ПО 3: Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазване  44,1млн.
ПО 4: Транснационално сътрудничество  19,7млн.
ПО 5: Техническа помощ 44,4млн.

 

Второ изменение на индикативната годишна програма за 2016г. по ОП РЧР 2014-2020г.

Индикативна годишна програма за 2017 г. по ОП РЧР 2014-2020 г.

Актуални процедури за финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г.

 

Схема „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА“

Актуална с краен срок за кандидатстване: 7 март 2017 г.

Цел:

Общата цел на операцията е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса.

Операцията цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Бюджет по процедурата:

30 000 000 лева

Допустими бенефициенти:

Кандидати: работодатели

Партньори: работодатели; Центрове за професионални обучения (в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата).

Допустими дейности за финансиране:
 • Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. по част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО;  и/или
 • по ключови компетентности (ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключово компетентност 4 „Дигитална компетентност“, ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности) за заемане на конкретни работни места.
 • Включване на неактивните/безработните лица в несубсидирана заетост при работодател. Тази дейност е задължителна.
 • Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лицата при непълно работно време, вкл. осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите. Тази дейност не е задължителна и е според нуждите на работодателя.
Максимален % на съфинансиране по програмата:

 100%

Максимален размер на субсидията за проект (лева):

391 166 лв. (минимална помощ)

 

 

Схема ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Индикативен срок за кандидатстване: Януари – Март 2017 г.

Цел: Операцията цели да подготви лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Операцията ще предостави комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност. Операцията също ще подпомогне и започването на реална стопанска дейност от новосъздадените от целевите групи микропредприятия с предоставянето на подкрепа за намиране на подходящи източници на финанасиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес дейността в първоначалния период от съществуване на новосъздаденото предприятие.
Бюджет по процедурата:

5 000 000 лева

Допустими бенефициенти:

Центрове за развитие на предприемачеството (вкл. неправителствени организации, търговски дружества); социални партньори; финансови институции

Допустими дейности за финансиране:
 • Популяризиране на стартира-нето и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
 • Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения).
 • Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа, в т.ч.:
 • консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;
 • преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;
 • консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти;
 • подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;
 • консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;
 • подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.
Максимален % на съфинансиране по програмата:

 100%

Максимален размер на субсидията за проект (лева):

от 100 000 лв. до 391 166 лв.

 

 

Схема „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Индикативен срок за кандидатстване: Януари – Март 2017 г.

Цел: Целта на операцията е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на операцията ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчивата им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.
Бюджет по процедурата:

Компонент 1 – 10 000 000 лв.

Компонент 2 – 40 000 000 лв.

Допустими бенефициенти:

Работодатели (микро, малки, средни и големи предприятия), социални партньори.

Допустими дейности за финансиране:

Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица;

Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

Максимален % на съфинансиране по програмата:

 За Компонент 1 (държавна помощ):

 • Микро и малки – 70%
 • Средни – 60%
 • Големи – 50%

За Компонент 2 (минимална помощ):

 • Микро и малки – 100%
 • Средни – 80%
 • Големи – 70%
Максимален размер на субсидията за проект (лева):

За Компонент 1 (държавна помощ):

до 3 911 660 лв.

За Компонент 2 (минимална помощ): 

до 391 166 лв.

 

 

Схема „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“

Индикативен срок за кандидатстване: Февруари – Април 2017 г.

Цел: Повишаване производителността на труда и адаптивността на наетия персонал и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения
Бюджет по процедурата:

10 000 000 лева

Допустими бенефициенти:

Работодатели (микро, малки, средни и големи предприятия) в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда

Допустими дейности за финансиране:
 • Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения;
 • Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател;
 • Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица;
 • Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

Важно! Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.

Максимален % на съфинансиране по програмата:

 За Компонент 1 (държавна помощ):

 • Микро и малки – 70%
 • Средни – 60%
 • Големи – 50%

За Компонент 2 (минимална помощ):

 • Микро и малки – 100%
 • Средни – 80%
 • Големи – 70%
Максимален размер на субсидията за проект (лева):

За Компонент 1 (държавна помощ):

 • до 3 911 660 лв.

За Компонент 2 (минимална помощ):

 • до 391 166 лв.