ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Подкрепата по Оперативна програма “Иновации и конкуретоспособност” (ОПИК) 2014-2020 г. е насочена към посрещане на нуждите, особено на малкия и средния бизнес. Основна цел е преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, според „Европа 2020“.
Общият размер на публичните финансови средства по програмата е 1,39 млрд. Евро.
Ако желаете да получите безвъзмездно европейско финансиране за предприятието си през 2017, доверете се на консултантска фирма Делина Консулт. Заедно с Вас, нашият екип ще премине през всички стъпки, необходими проекта Ви да бъде реализиран.

 

Общият размер на публичните финансови средства по програмата е 1,39 млрд. евро.

 

Общо: 1,39 млрд.
Приоритетна ос Подкрепа от ЕС и национално съфинансиране (евро)
ПО 1: Технологично развитие и иновации 295,2 млн.
ПО 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП 697,4 млн.
ПО 3: Енергийна и ресурсна ефективност 310,6 млн.
ПО 4: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ 45 млн.
ПО 5: Техническа помощ 41,6 млн.

 

Индикативна годишна програма за 2016 г. по ОПИК 2014-2020 г. – изменена към 09.02.2016 г.

Индикативна годишна програма за 2017 г. по ОПИК 2014-2020 г.

Актуални процедури за финансиране по ОПИК 2014-2020

 

Максимален % на съфинансиране по програмата:

Държавна и минимална помощ:

от 25% до 50%, в зависимост от избрания режим инвестиционна помощ и мястото на изпълнение на проекта

Минимален и максимален размер на субсидията за проект (лева):

Максимум – до 2 500 000 лв.

Минимум – от 500 000 лв.

Процедура „Енергийна ефективност в големи предприятия“

Актуална с краен срок за кандидатстване: 19 май 2017 г. 

Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.
Бюджет по процедурата: 97 791 500 лева
Допустими бенефициенти:

Големи предприятия (със средносписъчен персонал над 250 човека) и минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) 

Допустими дейности за финансиране:

Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността;

Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;

Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията (напр. топлоизолация на стени и покриви, смяна на дограма, енергоспестяващо осветление, енерго-ефективно оборудване, др.);

Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.

Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.

 

 

Процедура „Развитие на клъстери в България“

Актуална с краен срок за кандидатстване: 28 април 2017 г.

Цел:  Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.
Бюджет по процедурата:

39 116 600 лева

Допустими бенефициенти:

Новосъздадени, развиващи се и развити клъстери, които са обединения – юридически лица или обединения, които не представляват юридически лица (професионални училища и професионални гимназии; акредитирани български висши училища; БАН и нейни институти и академични специализирани звена; Селкостопанска академия и институти към нея; експериментални лаборатории и изследователски институти; научни организации; Общини и/или Областни администрации). 50% от МСП, участващи в клъстера, следва да развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори: 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства;

Интензивни на знание услуги;

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

 Допустими дейности за финансиране:

Дейности за организационно-административно укрепване;

Дейности за коопериране и създаване на сътрудничества по цялата верига на стойността;

Дейности за интернационализация и участие в европейски и международни форуми на сътрудничество;

Дейности за развитие на споделени иновационна инфраструктура и ноу-хау.

 Максимален % на субсидията:

 Държавна и минимална помощ:

От 35 до 70%, в зависимост от категорията на предприятието (клъстера) и мястото на изпълнение на проекта;

 Минимален и максимален размер на субсидията за проект (лева):

Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лева

Развиващи се клъстери: 1 500 000 лева

Развити клъстери: 2 000 000 лева

 

 

Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Индикативна дата за обявяване: Март 2017 г.

Цел:  Нарастване дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.
Бюджет по процедурата:

68 454 050 лева

Допустими бенефициенти: Микро, малки, средни и големи предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016г.).
 Допустими дейности за финансиране:  Дейности по разработване на иновации в тематичните области на ИСИС:

  • Приложни научни изследвания в предприятието;
  • Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
  • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
  • Тествания, изпитвания, измервания.
Максимален % на субсидията:  

Държавна и минимална помощ:

От 25 до 70%

Минимален и максимален размер на субсидията за проект (лева):

Максимален размер на БФП – до 1 000 000 лева;

Минимален размер на БФП – от 100 000 лева.

   

 

 

Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Индикативен срок за обявяване: Юли 2017 г.

Цел:  Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи.
Бюджет по процедурата:

71 644 656.11 лева

Допустими бенефициенти:

Съществуващи МСП от преработващата промишленост.

 Допустими дейности за финансиране:

Дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите в област отпадъци, води, рециклиране на материали, като:

  • промишлена симбиоза: внедряване на високо-технологични и ИКТ решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини;
  • внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения;
  • внедряване на съвременни безотпадни технологии, вкл. и подмяна на морално остаряло и ресурсоемко оборудване; 
  • внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали, вкл. и чрез инвестиции за пригаждане на съществуващото оборудване към характеристиките на новите продукти;
  • въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси.
 Максимален % на субсидията:

 от 35 до 75%

 Минимален и максимален размер на субсидията за проект (лева):

Минимален размер на БФП: 300 000 лева

Максимален размер на БФП: 2 000 000 лева

 

 

Процедура „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП“

Индикативен срок за обявяване: Септември 2017 г.

Цел: 

Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства, и секторите на НСНМСП.

Бюджет по процедурата:

67 227 768.06 лева

Допустими бенефициенти:

Стартиращи микро, малки и средни предприятия (с по-малко от три приключени финансови години), които са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите, развиващи дейността си в специфични сфери: творчески и културни индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество; жени-предприемачи, стартиращи предприемачи – лица до 29 годишна възраст и лица на възраст над 50 г., стартиращи собствен бизнес.

 Допустими дейности за финансиране:

Дейности за реализирането на предприемачески идеи;

Дейности за разработване на нови продукти и услуги в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства.

 Максимален % на субсидията:

 90%

 Минимален и максимален размер на субсидията за проект (лева):

Максимален размер на БФП: 391 166 лева

Минимален размер на БФП: 50 000 лева

 

 

Процедура „Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории“

Индикативен срок за обявяване: Юни 2017 г.

Цел: 

Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

 

Бюджет по процедурата:

9 779 150 лв.

Допустими бенефициенти:

Съществуващи средни и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

 Допустими дейности за финансиране:

Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории, необходими за посрещане на нуждите на бизнеса от сертифициране, стандартизирани тестове и техническа верификация, изпитвания и доказване на концепции, опитни образци и полезни модели, прототипиране и друга подобна инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията.

 

 Максимален % на субсидията:

 от 25 до 60%

 Минимален и максимален размер на субсидията за проект (лева):

Минимален размер на БФП: 100 000 лева

Максимален размер на БФП: 1 250 000 лева